Cookie beleid SV Oosterwolde

De website van SV Oosterwolde is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacy Policy

Privacy Policy

Voetbalvereniging S.V. Oosterwolde hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens binnen onze vereniging. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Voetbalvereniging S.V. Oosterwolde houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy. 
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens. 
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is 
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren. 


Als voetbalvereniging S.V. Oosterwolde zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Prive beleid vragen hebt hierover kunt u contact opnemen met onderstaande personen.

1. Verwerking van persoonsgegevens van leden en donateurs

Persoonsgegevens van leden en donateurs worden door voetbalvereniging S.V. Oosterwolde verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het lidmaatschap van S.V. Oosterwolde

Voor bovenstaande doelstellingen kan voetbalvereniging S.V. Oosterwolde de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam; 
 • Tussenvoegsel; 
 • Achternaam; 
 • Straatnaam; 
 • Postcode en woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht; 
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer; 
 • Nationaliteit. 


Je persoonsgegevens worden door voetbalvereniging S.V. Oosterwolde opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode: - Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

2. Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers en Vrijwilligers

Persoonsgegevens van medewerkers en vrijwilligers worden door voetbalvereniging S.V. Oosterwolde verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Uitvoering geven aan de arbeids- of vrijwilligersovereenkomst. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeids- of vrijwilligersovereenkomst. 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan voetbalvereniging S.V. Oosterwolde de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam; 
 • Tussenvoegsel; 
 • Achternaam; 
 • Telefoonnummer; 
 • E-mailadres; 
 • Geboortedatum; 
 • Salarisgegevens; 
 • Kopie ID; 
 • BSN-nummer; 
 • Nationaliteit; 
 • Bankgegevens. 

Je persoonsgegevens worden door voetbalvereniging S.V. Oosterwolde opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

3. Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma; 
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie; 
 • Het verspreiden van het clubblad. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

4. Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

5. Bewaartermijn Gegevens

Voetbalvereniging S.V. Oosterwolde bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is en alleen voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

6. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens voetbalvereniging S.V. Oosterwolde van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
 • Onze medewerkers en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

7. Rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

8. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover via mail of schriftelijk direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt dan altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

9. Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met ons op. Contactgegevens; Voetbalvereniging S.V. Oosterwolde Dhr. A. v. Weert ( secretaris)

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!